Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

Odchov telat - odstraňování rohových pučnic a odrohování

Autor: Gabriela Lachová

Proč odrohovat?

 • snížení rizika úrazu a pohmoždění zvířat navzájem
 • redukce rizika úrazu zaměstnanců na farmách, psů a koní
 • produkce krotkého dobytka, se kterým je snadné manipulovat
 • předcházení finančních ztrát, pocházejících z úprav poškozeného čerstvého masa, způsobených při transportu rohatého dobytka
 • redukce agresivity ve skupinách
 • možnost jednoduššího využití manipulovacích prostorů
Při vysokých koncentracích dobytka je nutné dbát jak na bezpečnost jejich ošetřovatelů, tak na bezpečnost a pohodu zvířat samotnýchAnatomie a růst rohů
Rohy jsou speciální adaptací kůže. Vyrůstají z unikátní oblasti kožních buněk (škáry). Je-li roh, ale ne škára, odstraněn, roh bude pokračovat v růstu.
Rohy se nejprve formují jako rohové pučnice (A), které se približně ve dvou měsících stáří připojují k periosteu (okostici) čelní kosti, která překrývá čelní dutiny. S postupujícím věkem rohové výběžky narůstají a tvoří matrici pro produkt zesílené rohovatějící pokožky, tedy základ pro rohový toulec (B).


Odstraňování rohových pučnic zahrnuje zničení rohové tkáně (škáry) ať už chemicky (louh) nebo fyzicky (žhavé železo). Rohové pučnice jsou odstraněny bez otevření čelní dutiny.
Úřady doporučují provádět tuto metodu u co nejmladších zvířat za účelem snížení rizika smrti, onemocnění a retardace vývoje u mladších telat versus starších telat. Přiměřený věk telat pro metodu žhavého železa je 2-10 týdnů. Chemickou metodu nelze považovat za akceptovatelnou, pokud není prováděna během prvních pár dnů po narození.

Odrohování je odstranění rohů poté, co jsou zformovány z rohové pučnice. Odrohování dospělého dobytka je spojeno se zvýšeným rizikem sinusitidy (zánět dutin), krvácení, prodlouženého hojení a infekce. Metody zahrnují použití embryotomyckého drátu (speciální drát s hrubým povrchem, který umožnuje řezat skrz kosti a rohy), gilotynových nůžek nebo odrohovacích nožů, pil, lžic, lopatek apod. Všechny metody lze zakončit kauterizací.


“Barnesův” odrohovač je běžně užívaný k fyzickému odrohování. Nabízí jednoduché řešení odrohování telat do 15-ti měsícůJak pracují technici na Novém Zélandě

Nejběžnejší technikou ve velkochovech mléčného a masného skotu je používání žhavého železa, které je vyhřívané LPG.Tato metoda vyžaduje odborné znalosti techniky za účelem rychlého a nestresujícího provedení zákroku. Zároveň vyžaduje přísné hygienické návyky techniků – během jednoho dne se technici pohybují mezi několika farmami a proto je nutné mezi těmito všechno vybavení řádně umýt a vydesinfikovat v zájmu zabránění přenosu bakteriálních chorob. Běžným standardem je i čistá pracovní kombinéza na každé nové destinaci a samozřejmostí je i umytá a vydesinfikovaná pracovní obuv.

Technikům mnohdy projde denně pod rukama až 450 telat, proto je nutné udržovat veškeré vybavení v maximální technické funkčnosti. Zvláště měděné hlavy, které nesmí být ostré a musí mít dostatečnou hloubku.


Měděné hlavy vyžadují pravidelnou údržbu (čistění, broušení), což zvyšuje jejich životnostTechnika
Během procesu musí být hlava i celé zvíře dobře fixováno, aby nedošlo k poranění telete či technika.Ucho telete je nutno ochránit před popálením. K ochranným pomůckám technika patří návlek na předloktí z nehořlavého materiálu, ochranný chaps na stehno z tlusté kvalitní kůže a obličejová maska proti iritujícímu kouři.


Levá ruka chrání levé ucho, pravé ucho je chráněno levým stehnem.Rozpálené železo se umístí přes rohovou pučnici a vyvine se mírný tlak (asi 4 sekundy). Poté se provede kroužkový řez (2x dokola), při kterém se proříznou chlupy a kůže a vyřízne se rohová pučnice.
V aplikaci žáru se pokračuje, rána se tak zcelí pálením – kauterizace. Celý proces trvá maximálně 12 sekund. Železo se nesmí ponechat na místě déle, neboť tenké lebeční kosti (zvláště u velmi mladých telat) mohou přenést žár a poškodit tak mozek.
Stálý žár po celou dobu procesu je velmi důležitý, umožnuje tak provést zákrok na jedenkrát, a společně s dokonalou technikou není nutno zákrok na stejném místě opakovat.
Technika žhavého železa je nespolehlivá, pokud je provedena špatně, dochází tak k částečnému růstu rohů.


Hlava žhavého železa je vytvarována tak, aby sedla na rohovou pučniciKauterizace zabraňuje krvácení a minimalizuje potencionální neblahé zdravotní následky jako je infekce. Ve velkochovech, kde je těžké zajistit odpovídající sterilní podmínky, není od věci na ránu použít antibiotický sprej, který risk infekce redukuje.


Kauterizovaná plocha je sterilní rána               Použití ATB spreje na ránu
Chybně provedená technika vede k opětovnému růstu rohů a různým deformitám, které…


… mohou zvíře velmi obtěžovat. Takovouto deformitu je nutné odstranitKauter kůže kolem rohové pučnice bez závažného zásahu do čelní kosti je relativně povrchové zranění, které se hojí přírodně, může být však nějaký čas bolestivé.

Odstraňování rohových pučnic by se mělo provádět za suchých, ale ne příliš horkých dnů - déšt a mouchy mohou zanést do ran infekci.
Také nedodržování sanitární rutiny v odchovnách telat může způsobit zdravotní komplikace.
Velký vliv na úspěšné hojení má i přísné dodržování krmné rutiny, kdy telata nejsou vystavována zbytečnému stresu.


Infekce čelní dutiny se většinou objevuje kolem 1. až 3. týdne
po zákroku, jako hnis vytékající z rány.Ošetření infekce:

 • odstranění strupu
 • vymytí rány antiseptickým přípravkem (např. Chloroxylenol)
 • vysušení rány
 • ošetření ATB sprejem
 • pokud se infekce objeví u velkého množství telat, zvířata se zdají stresovaná s nechutí žrát, rány jsou oteklé, je nutné kontaktovat veterinárního lékaře, aby byla infekce včas podchycena a podána příslušná antibiotika.Použití lokální anestezie
Mnoho zdrojů v současné době doporučuje používání lokálních anestetik, která redukují nežádoucí chování během procesu. Výzkum benefitů lokální anestezie formou umrtvení kornuálního nervu lidocainem vyprodukoval konfliktní výsledky, kdy lokální anestezie zabraňuje nárůstu koncentrace kortizolu (stresového hormonu) v plazmě pouze po dobu účinnosti anestetika. Stejně tak behaviorální ukazatele bolesti, které telata nevykazují po celou dobu účinnosti anestetik, se po zániku účinku znovu objevují. 1) 2)
Většina techniků je certifikována veterinárními lékaři k používání této formy anestezie.


Písmeno X označuje střed mezi základnou rohu a vnějším koutkem oka. Anestetikum se aplikuje pod hřeben kosti, do místa, které je označeno žlutým kroužkem.Použití sedace
Přesto, že sedace xylazinem a/nebo butorphanolem snižuje výskyt nežádoucího chování během procesu, samotná sedace není efektivní ke snížení kortisolu při používání žhavého železa. 3)

“Veterinární lékaři na NZ používají sedaci v kombinaci s lokální anestezí. S tímto způsobem jsem se osobně setkala a z mého hlediska je tento způsob nevhodný. Telata jsou pokládana na mnohdy nevhodnou podestýlku, kde i přes sterilitu kauteru hrozí kontakt s bakteriálními organismy, které se v podestýlce nacházejí. U některých telat přetrvává malátnost déle a v době, kdy je účinek lokální anestezie téměř vyprchaný, se často zraňují o bariéry mezi kotci a dochází tak k opětovnému krvácení. Zákrok je stresující i pro ostatní telata, která nejsou zákroku podrobena, neboť kombinace těchto dvou metod je časově náročná a každý neobvyklý a zdlouhavý výkyv z rutiny, kdy ošetřovatelé nemohou v obvyklou dobu podávat krmení, zvířata stresuje.” (pozn. autora)

Použití analgetik
Podávání nesteriodních protizánětlivých drog (NSAID) vede k prodloužené pooperační bezbolestnosti. Výzkum benefitů analgezie se prováděl u různých věkových skupin telat s různým použitím metod. 1) 3)

 • U 4-8 týdenních telat se orálním podáním ketoprofenu před zákrokem a 7 hodin po zákroku žhavým železem, signifikantně redukují projevy bolestivosti - máchání hlavou, třepání ušima a drbání hlavy, nejméně po dobu 24 hodin. Zároveň jsou pozorovány vyšší přírůstky první den po zákroku v porovnání s telaty bez analgetik.
 • Aplikace ketoprofenu do svalu u telat 3-4 měsíců starých před odrohováním lopatkou mírně snižuje maximální nárůst kortizolu v plazmě.
 • Intramuskulární aplikace ketoprofenu věkové skupině 2-14 dnů vyprodukovala pomíjivý pokles koncentrace kortizolu, z čehož se usuzuje, že ketoprofen je účinnější u starších telat.
 • Salicylát sodný podávaný buď samostatně nebo v kombinaci s intramuskulární sedací také významně snižuje kortizolovou reakci spojenou s kastrací a odrohováním prováděných současně. Navíc salicylát sodný snižuje pokles průměrných denních přírustků za současné kastrace a odrohování.
 • Kombinace lokálních anestetik a ketoprofenu podávaných před odrohováním lopatkou 3-4 měsíčních telat prakticky zrušila nárůst koncentrace kortizolu v plazmě, který je běžně pozorován.
 • Meloxicam v kombinaci s lokálné anestezí efektivně zmírňuje bolest po odrohování kauterizací, phenylbutazone nevykázal v kombinaci s lokální anestezí žádné změny v nárůstu kortizolu při použití odrohovací lopatky.

  Vyvážit bolest a úzkost, kterou pociťuje dobytek během odrohování, s praktičností ideální techniky za účelem zmírnění bolesti je velmi důležité. Preferovaná metoda musí být jednoduchá, nenáročná na provedení, bezpečná pro lidi i zvířata, efektivní na vyložené náklady a akceptovatelná zapojeným personálem.
  Přesto, že odstraňování rohových pučnic/odrohovaní bez lokální anestezie, sedace nebo systematické analgezie je pro dobytek bolestivé, dlouhodobé důsledky chovu odrohovaného dobytka jsou pravděpodobně více prospěšné než chov dobytka rohatého.

  Odstraňování rohových pučnic/odrohování je tedy nezbytné alespoň do doby, než bude všechen dobytek vyšlechtěn na bezrohost. Rozšířené zavedení geneticky vyšlechtěných bezrohých býků vyžaduje aktivní účast a spolupráci výrobců, poskytovatelů inseminačních servisů, vědců a chovatelských sdružení.

  Odkazy (angl.):
  1) http://gpvec.unl.edu/files/griffin/AnimalWellbeingArticles_Info/AnimalWelfareDehorningCortisolStafford.pdf
  2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15977616
  3) http://www.avma.org/reference/backgrounders/dehorning_cattle_bgnd.asp

 

Vaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem

Vložené komentáře:

Antiseptickym pripravkem, dobre zkusenosti mame s genciankou. Hloubka hlavice 1,5cm mi prijde hodne moc, u tydennich telat jsou pucnice malinke. Jake plemeno mate na mysli? Jersey telata maji obecne pucnice vetsi. Napada me, ze telata palite moc, ne do hloubky, to by jste propalil lebku, ale vytvarite velkou ranu okolo, ktera pak neni dostatecne kauterizovana.

Autor Gabriela Lachova 02/04/2015

Prostredi, ve kterem se telata po odrohovani pohybuji asi nejvice ovlivnuje hojeni rany. Podestylky ve stajich/ pristrescich byvaji tim nejvetsim zdrojem infekce (bakterii). Spravne provedena kauterizace by mela infekci zabranit, coz ve velkochovech byva tezke,takze ranu muzete preventivne zastrikat.

Autor Gabriela Lachova 02/04/2015

Dobrý den, odstraňuji pučnice utelat od jednoho týdne věku, občas se mi stane, že rána zhnisá.Je proti tomu nějaká prevence- zástřik třeba pedediprou nebo aureozásipem? rána by měla být po vypálení skoro sterilní.Má vliv velikost vypalovací hlavice? vypaluji do hloubyky hlavice-cca 1,5cm. děkuji

Autor Miroslav Řehák 02/04/2015